Niels Qvist Hansen

Medstifter og den første Formand ved oprettelsen af Haveforeningen Ishøj Søndergaard i 1984.

I ”Søndergaard er kaffen altid klar og øllet koldt”, skrev SYDKYSTEN, da Haveforeningen ”Ishøj Søndergaard” med 2 års forsinkelse blev indviet søndag den 1. juni 1984.

Men det var ikke uden problemer at Haveforeningen så dagens lys. 

I 1974 blev der fremsat forslag i kommunalbestyrelsen af SF om oprettelse af Kolonihaver i kommunen, men flertallet mente ikke der var basis for oprettelse af Kolonihaver.

Men et offentligt møde kom i stand på det daværende bibliotek Vejlebrovej 100. Til dette møde kom der så mange mennesker, så de ikke kunne være i lokalet, det var en forrygende succes, det kom bag på kommunalbestyrelsen.

Da Formand Ørving Düring fra Kolonihaveforbundet så de mange fremmødte foreslog han nedsat en arbejdsgruppe med henblik på oprettelse af kolonihaver i Ishøj.

Følgende blev valgt til arbejdsgruppen:Hanne Jarlhelt, Paul Hartung Pedersen, Willy Jensen, Bent Ole Andersen, Niels Qvist Hansen og tre mere.

Da denne gruppe var en kendsgerning vedtog byrådet oprettelse af Nyttehaver som blev placeret på Vejlebrovej bag Terassehusene.

En forsigtig start med 20 haver, men allerede efter første søndag var efterspørgslen så stor at flere haver måtte oprettes.

Arbejdsgruppen gik i gang med arbejdet, men kommunen ville ikke tale med en selvbestaltet gruppe, som det hed.

Formanden for kolonihaveforbundet foreslog så, at vi stiftede en forening, det skete den 2.april 1975, på Strandgårdsskolen. Man kunne melde sig ind i foreningen mod betaling af 25,00 kr. men uden garanti for at få en have. Første aften fik foreningen 100 medlemmer.

Der diskuteredes meget om haverne, hvor de skulle ligge o.s.v.

Så skulle de ligge ved Ishøj Teater i Tranegilde. Så var der megen snak om den miljø-rigtige placering! Skulle der være sivebrønd eller vandkloset?

Sådan gik diskussionen længe, kommunen ville have vandkloset, fordi det var et vandindvingdingsområde, deraf også kloakering, Kolonihaveforbundet ville have anno 1915 model, det vil sige en vandhane i skellet.

Bølgerne gik til tider højt, ingen af partnerne ville gi’ sig. Et andet problem arbejdsgruppen kæmpede for med nidkærhed var, som det hed i SF’s forslag til kolonihaver, ”med fortrin for pensionister”.

Det var vel nok en lidt egoistisk tankegang for i København – ja, i hele amtet blev der nedlagt kolonihaver, derfor kunne vi heller ikke reservere haverne til hverken pensionister eller Ishøj- borgere.

Haver skulle selvfølgelig benyttes af borgere i hele det storkøbenhavnske område.

Årene gik og Hanne Jarlhelt gik som formand. Ny formand blev Niels Qvist Hansen, kasserer Willy Jensen, sekretær Bent Ole Andersen. Forhandlingerne tydede engang imellem på, nu kommer haverne snart; nu sker der noget, for senere at forsvinde udi den blå luft.

Men så skete der noget – Borgmester Per Madsen foreslog haverne skulle ligge på ”Søndergaards jorder”. En gård kommunen havde købt; det var fint og optimismen voksede igen.

Nu måtte bestyrelsen op på mærkerne, med et brev til medlemmerne, der godt kunne ruste sig:

"Kære medlemmer,

Som i sikkert ved, har kommunen købt ”Søndergaard”, beliggende syd for Ishøj Landsby. Disse jorder skal udlægges til de længe ventede kolonihaver.

Kolonihaveforbundet er ret langt inde i forhandlinger med kommunen, haverne skulle være en realitet inden årets udgang.

Som følge deraf har bestyrelsen besluttet pr. 1. juni, at starte en afdragsordning til eventuelt indskud, da vi er klar over, at mange vil have besvær med at skaffe penge til et sådant.

Vi har besluttet, at man frivilligt kan betale 50,00 kr.pr.måned – til haverne er kommet op at stå.

Endvidere hvis nogen skulle falde fra i mellemtiden, kan man få det indbetalte beløb retur dog uden renter.

Er man interesseret i en sådan ordning, kan man kontakte Formanden.

På kolonihaveforbundets vegne

 

Niels Qvist Hansen"


 

Et kig fra Cypressen mod Pilemøllevej 27.

 

Det er Niels Qvist Hansen, der overvåger arbejdet med "udgravningen" til sokkelsten.

Dagen efter blev det tøvejr og sokkelstenene måtte sættes på ny.

 

Så er Foreningshuset klar til brug.

Nå, der skete ikke noget lige med det samme, diskussionen gik stadig på hvilken slags forening det skulle blive til.

Så skiftede kolonihaveforbundet formand. Den nye formand, Børge Andresen, holdt ikke fast i noget som helst. Ishøj Kommune med Per Madsen som forhandler, fik igennem, at der skulle kloakeres, og der skulle være vandkloset og telefon.

Husene skulle være af nye materialer. Alt som tidligere formand Düring ikke holdt på, fordi han mente, at en have med alle disse dyre installationer ikke var overens med kolonihaveånden; det bøjede den nye formand sig for, og så var de forhandlinger slut, nu kunne man gå i jorden – men til hvilken pris?

Haverne blev selvsagt ret dyre. En haveleje på 375,00 kr. pr. måned og en gæld på 7,5 million kr., der skulle afdrages over 30 år, det var hvad kommunens krav kostede.

Så kunne maskinerne endelig gå i gang, man stræbte efter de første 75 haver blev færdige. Da jordarbejdet var næsten færdigt, blev der indkaldt til møde i forsamlingshuset i Ishøj Landsby, hvor vi blev orienteret om det at have en kolonihave.

Så blev der trukket numre på de haver, der var i det, der kaldes den gamle afdeling, altså delområde 1, 2, 3, og 4; så kunne man bytte indbydes, hvis man ikke var tilfreds.

Da det kun var første etape af tre etaper, blev der nedsat et kontaktudvalg til at varetage de forskellige ting, der kunne være, og der var bestemt mange skærmydsler. Kontaktudvalget var forbindelsen til Kolonihaveforbundet, der jo havde administrationen af området. Der var for øvrigt utallige kontaktudvalg i perioden frem til den stiftende generalforsamling den 24. maj 1984.

Selv med den høje haveleje var der rift efter en have, så basis for kolonihaver var der. Men mange mente stadig havelejen var for dyr og ikke havde noget med kolonihavetanken at gøre, til gengæld var mange også glade for de gode faciliteter, medens andre misforstod hele situationen og troede de havde fået et sommerhus.

For at alt skulle kunne lade sig gøre solgte Ishøj kommune ”Søndergaard” til Landbrugsministeriet, hvor det daværende Jordbrugsudvalg stod som ejer, men det er Kolonihaveforbundet der administrerer, men i øvrigt er det Haveforeningen Ishøj Søndergaard der bestemmer.

På den stiftende Generalforsamling den 24. maj 1984 blev det vedtaget, at den nye haveforening skulle have navnet: ”Ishøj Søndergaard”

Der blev stillet forslag til love og vedtægter, som senere blev udarbejdet af bestyrelsen.

Til den første bestyrelse i haveforeningen blev valgt:

Formand: Niels Qvist Hansen have 110

Kasserer: Flemming Olsen have 257

Bestyrelsesmedlem: Inge Mikkelsen have 102

Bestyrelsesmedlem: Irene Hansen have 315

Bestyrelsesmedlem: Jan Kellvig have 563

H/F Ishøj Søndergård, Rosen 1, 2635 Ishøj.  CVR-nr. 31211417 - email til foreningen
Webansvarlig er bestyrelsen v/SJL - email til webmaster

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk