Den korte historie om H/F Ishøj Søndergård:

Haveforeningen påbegyndtes i 1982 og de første haver var indflytningsklare 1. juli samme år – stiftende generalforsamling blev afholdt den 24. maj 1984, og det er denne dato der regnes som foreningens start. Indvielse af H/F Ishøj Søndergård skete den 1.  juni 1986. I alt består foreningen af 215 haver.

Den lidt længere historieversion er lige her:  www.ishøjsøndergård.dk/historie

Foreningshuset er åbent i bestyrelsens kontortid hver søndag kl. 10:00 - 12:00  

I vintersæsonen er der åbent den første søndag i måneden kl. 11:00 -12:00

(Evt. åbning i januar måned besluttes af bestyrelsen)

 

Uddrag fra foreningens ordensregler:

Vedligeholdelse

Medlemmerne er pligtige til at holde halvdelen af tilstødende sti udenfor havelodden fri for ukrudt og i rimelig vedligeholdt stand.

Vedligeholdelse af interne græsarealer foretages af de tilstødende havelodder.

Vedligeholdelse af vende- og parkeringspladser foretages ved "stiarbejde" af det tilstødende område, på foranstaltning af Stiformanden.

Stiernes interne kontingent og "stiarbejde"

Hver havelejer er forpligtiget til at bidrage kontingent til ”stikassen”, kontingentets størrelse fastsættes på stimødet.

Hver havelejer er forpligtet til at deltage i vedligehold og andre aktiviteter - der er besluttet på et af stiformanden indkaldt stimøde. Stimødet kan vedtage, at der pålægges et gebyr til de havelejere, som ikke deltager i stiarbejdet uden gyldigt afbud.

Kontingent til stien, og gebyr for manglende deltagelse ved stiarbejde, er pligtig pengeydelse til stien, og kan om nødvendigt opkræves gennem foreningen, efter sæsonafslutning.

Støj

Der må ikke fremføres adfærd så støjende, at andre føler sig generet heraf.

Anvendelse af motor/el-drevne haveredskaber må kun finde sted på følgende tidspunkter:

Hverdage:                                   Kl. 9:00 - 20:00

Lørdage:                                     Kl. 9:00 - 17:00

Søn- og helligdage:                   Kl. 9:00 - 12:00

 

Husdyr

Hunde skal føres i snor, når de færdes på foreningens område, bortset fra haveforeningens tilplantede østbælte mod Birkegården.

Duehold og dueslag er ikke tilladt i foreningen.

Hækklipning

Hækklipning skal være afsluttet inden udgangen af juni måned. Hækhøjden må maksimalt være 160 cm jf. Lokalplan 1.39 for området. Minimumshøjden aftales indbyrdes mellem berørte naboer. Ved uenighed herom, gælder 160 cm.

Såfremt bestyrelsen ved havevandring konstaterer manglende klipning af hæk, samt manglende vedligehold af arealet uden for hækken, giver bestyrelsen skriftlig påmindelse med påbud om, at dette skal bringes i orden inden for 14 dage. Efterkommes dette ikke, kan bestyrelsen lade de nødvendige vedligeholdelsesarbejder foretage for medlemmets regning. 

Fællesarbejde for foreningen

Vedligeholdelse af fælles arealer, ud over ovennævnte områder, foretages på fælles arbejdsdage foranstaltet af bestyrelsen. Vedligeholdelse af fællesbygninger og arealer, sker på samme måde.

Kan man ikke give møde på den fastsatte dato, skal dette meddeles bestyrelsen i god tid.

Ved udeblivelse fra det obligatoriske fællesarbejde, pålægges medlemmet et gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Køkkenaffald

Køkkenaffald kan i sommersæsonen afleveres på containerpladsen på søndage kl. 10:00 - 12:00.

Køkkenaffald modtages kun, når det er pakket i klare tillukkede plastsække.

Haveaffald

Haveaffald kan i sommersæsonen afleveres på containerpladsen på søndage kl. 10:00 – 12:00.

Haveaffald modtages kun, når det er tilskåret i længder under 1 meter.

Der kan være ændrede åbningstider, på dage med fastlagte arrangementer. Dette bekendtgøres i udhængsskabe, på mail og på foreningens hjemmeside.

Der kan ikke afleveres have- og køkkenaffald i vintersæsonen.

Henlæggelse af affald udover ovenstående vil medføre opkrævning af gebyr hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald, samt andet brændbart materiale, er ikke tilladt. Grill og bålfade er tilladt. 

 

Kørsel, parkering, bomme og afspærring samt bilvask

Højeste tilladte hastighed i haveforeningen er 15 km/t. Kørsel på Alléen og interne stier må kun ske i strengt nødvendigt omfang og bør undgås i vådperioder.

Det medlem, som kører eller for hvem andre kører, er ansvarlig for de skader, som opstår herved.

Eventuelle skader skal udbedres straks af havelejeren.

Kørsel og parkering på grønne områder er ikke tilladt.

Parkering på stamveje, vendepladser, trailerpladser og interne stier er ikke tilladt.

Der henvises til de etablerede parkeringspladser, der hører til egen sti.

Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg totalvægt er ikke tilladt i haveforeningen, idet der henvises til de af kommunen anviste P-pladser langs Vejleåvej.

Parkering af trailere må kun finde sted på trailer-pladserne.

Parkering må ingen steder i foreningen, være til gene eller ulempe, og findes den at være dette, kan bestyrelsen forbyde parkeringen. Særlig vigtig er fri passage for udrykningskøretøjer.

Bomme og afspærring

Ved aflåsning af stibomme skal alle medlemmer og redningskøretøjer have adgang til nøgler. Permanente afspærringer er ikke tilladt, noget sted i foreningen.

Bilvask på foreningens område er ikke tilladt.

 

Respekter venligst ovenstående - til glæde for os alle!

H/F Ishøj Søndergård, Rosen 1, 2635 Ishøj.  CVR-nr. 31211417 - email til foreningen
Webansvarlig er bestyrelsen v/SJL - email til webmaster

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk